top of page

העמותה

המועדון מתנהל כעמותה ללא כוונות רווח.

מימון פעילות המועדון מבוסס ברובו על דמי החבר ותמיכה מהטוטו, מעיריית חיפה ומתרומות חברים.

ההוצאות העיקריות הן לשכר מאמנים, תחזוקה ורכש.

למועדון יש ועד מנהל הנבחר מדי שנה ע"י האסיפה הכללית של חברי העמותה.

חתירה בצוותים

דמי חבר

בשנת 2020 נקבעו דמי החבר:

  • חבר בוגר - 330 ש"ח לחודש

  • משפחה - 500 ש"ח לחודש

  • נוער - 200 ש"ח לחודש

  • סטודנט - 150 ש"ח לחודש

  • חייל - 50 ש"ח לחודש

 

bottom of page